Archive

Samerådet utlyser nå et tre-årig vikariat i stillingen som leder for Menneskerettighetsavdelingen

Samerådet utlyser nå et tre-årig vikariat i stillingen som leder for Menneskerettighetsavdelingen

Samerådet er en frivillig og uavhengig kulturpolitisk og politisk samarbeidsorganisasjon for samiske organisasjoner i Finland, Norge, Den Russiske Føderasjon og Sverige. 

Samerådets overordnede målsetning er å ivareta samenes rettigheter og interesser som ett folk, styrke samenes tilhørighet over landegrensene som ett folk. Samerådet arbeider også internasjonalt med å fremme og sikre samenes og andre urfolks interesser og rettigheter og arktiske saker og miljøsaker Dette gjøres i solidaritetens ånd med urfolk. Samerådet arbeider også med kulturpolitiske saker og generelle politiske spørsmål. 

Avdelinger. Samerådet har nå tre tematiske avdelinger som er operative: Avdelingen for arktiske- og miljøsaker, menneskerettighetsavdelingen og kulturavdelingen. Store deler av rådets arbeid utføres gjennom avdelingene. Sekretariat Samerådet har et sekretariat, som ledes av hovedsekretæren. Sekretariatets oppgaver er økonomihåndtering, rapportering, brevveksling, ordne møter og konferanser og ferdigstilling av saker til disse. Sekretariatet håndterer også avdelingenes økonomisaker og hjelper til med å utføre disse oppgavene for avdelingene.

    

Oppgaver

Ledaren för Samerådets Människorättsavdelning (MRA) leder Samerådets arbete inom området mänskliga rättigheter. Häri innefattas att delta i FN och andra internationella processer av betydelse för urfolks rättigheter. Syftet är att såväl driva utvecklingen framåt inom området urfolksrättigheter som att åstadkomma en effektiv implementering av redan existerande rättigheter för samerna och andra urfolk.

För att åstadkomma en mer effektiv implementering av samiska rättigheter arbetar ledaren för MRA även med att lyfta brott mot samiska rättigheter till den internationella arenan, i syfte att få FN-organ etc. att tillse att länderna med samisk befolkning efterlever sina folkrättsliga förpliktelser i förhållande till samerna.

Ledaren för MRA kan även delta i arbetet med arktiska och miljöfrågor, i den utsträckning detta område överlappar med människorättsfrågorna.

Ledaren för MRA deltar även i den nationella samepolitiska debatten, såväl i egen kapacitet som genom att bereda ställningstaganden i samepolitiska frågor för Samerådet, dess Arbetsutskott och President.

     

Faglig kompetanse

Til stillingen ønsker vi en person med utdanning fra høgskole/universitet på master eller tilsvarende nivå, där en sådan juridisk masterexamen (LLM) är särskilt meriterande.

     

Språkkompetanse

 

Stillingen krever utmärkt förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska. Sökanden ska i tillägg behärska ett av de nordisk hovedspråk og helst också samiska. Det er bra om søkeren i tillegg behersker russisk.

     

Annan kompetens

Ställningen är mycket självständig där det är mycket upp till ledaren för MRA att forma avdelningen och dess verksamhet. Sökanden måste därför ha mycket gott ämne till att arbeta självständigt, en stark förmåga att ta egna initiativ och får inte vara rätt att fatta beslut «på uppstuds». Arbetet innefattar en stor mängd, konferenser, möten och resor. Sökanden bör således ha social kompetens och vara förberedd på att en stor del av arbetet måste utföras på annan ort än hemmet. Det vil i tillägg bli lagt vekt på kunnskap om det samiske samfunn.

 

Vidare om ställningen

Ställningen är en tre-årig deltidstjänst med tiltredelse 01.01.17 där såväl ställningens exakta omfattning kan anpassas efter önskemål. Om lön överenskoms.

Ledare för Samerådets tematiska avdelningar arbetar normalt utifrån bostadsort. Ställningen kräver inte fysisk reallokering av den sökande.

Frågor om det tematiska innehållet i arbetet som ledare för Samerådets MRA besvaras av den nuvarande ledaren Anne Nuorgam, tlf +358 4053 43316. Andra opplysninger om stillingen gis av president Áile Jávo, tlf. +47 950 25 926.

Kopi av bekreftede vitnemål og arbeidsattester legges ved som vedlegg til den elektroniske søknaden. Vitnemål og attester i papirformat sendes ikke i retur, disse vil bli makulert.

 

Søknadsfrist: 01.12.2016

Søknaden med vedlegg sendes til følgende adresse:

epost: saamicouncil@saamicouncil.net