Saamelaisneuvostosta

Saamelaisneuvosto on saamelaisten yhteinen riippumaton kulttuuripoliittinen ja poliittinen järjestö, joka toimii Norjan, Ruotsin, Suomen ja Venäjän saamelaisten kansalaisjärjestöjen yhteistyöelimenä.  Perustamisesta asti vuodesta 1956 Saamelaisneuvosto on aktiivisesti edistänyt saamelaispoliittisia pyrkimyksiä.  Saamelaisneuvosto on yksi vanhimpia ja pisimpään toiminnassa olevia alkuperäiskansajärjestöjä. 

Saamelaisneuvoston toiminta perustuu saamelaiskonferensseissa tehtyihin päätöksiin, sekä siellä tehtyihin ja päätettyihin esityksiin, julistuksiin sekä poliittisiin ohjelmiin. 

Saamelaisneuvoston päätavoitteena on edistää saamelaisten oikeuksia ja etuja, jotka koskevat saamelaisia niissä maissa, joissa saamelaiset asuvat. Saamelaisneuvoston tavoitteena on valvoa saamelaisten etua kansana, lujittaa saamelaisten yhteenkuuluvuutta valtakunnan rajojen yli ja työskennellä sen puolesta, että saamelaiset tulevaisuudessakin tunnustetaan yhdeksi kansaksi, jonka poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet turvataan kunkin maan lainsäädännössä sekä saamelaisten edustuksellisilla elinten välisillä sopimuksilla. Saamelaisneuvosto osallistuu kansainvälisiin alkuperäiskansa-, ihmisoikeus- ja arktisiin ympäristöasioiden prosesseihin. 

Tavoitteidensa toteuttamiseksi Saamelaisneuvosto antaa lausuntoja ja tekee ehdotuksia saamelaisten elinkeinoon, oikeuksiin, kieleen ja kulttuuriin koskevissa asioissa, erityisesti asioissa, jotka koskevat usean maan saamelaisia. 

Saamelaisneuvoston täysikokous kokoontuu noin kaksi kertaa vuodessa pohtimaan saamelaisten ja muiden alkuperäiskansojen oikeudellisia ja kulttuurisia kysymyksiä.  Työvaliokunta (BL) ja sihteeristö ovat neuvoston toimeenpanevat elimet.  Saamelaisneuvoston eri alojen asiantuntijatyö toteutetaan osastojen kautta. Saamelaisten kulttuurisesta yhteistyöstä huolehtii kulttuurilautakunta.  Lautakunnan tavoitteena on lisätä laajasti tietoa saamelaiskulttuurista, edistää neuvoston ja kulttuuri-instituutioiden välistä yhteistyötä sekä jakaa kulttuurimääräraha-avustuksia. 

Saamelaisneuvosto rahoittaa toimintansa avustuksilla.  Saamelaisneuvostoa johtaa puheenjohtaja kaksi vuotta kerrallaan.