Arkiv

Samerådet fornøyd med dommen fra Tingretten i Lapplands len

Samerådets president Åsa Larsson Blind er glad for at Tingretten i Lapplands len i Finland frikjente de samiske fiskerne som var tiltalt for å ha fisket ulovlig i Tanavassdragets sideelver Utsjoki og Vetsikkojoki.

 

- Tingrettens dom er så tydelig og klar, at den nærmest kan brukes som en lærebok i hvordan samiske rettigheter skal ivaretas, uttaler Larsson Blind. 

 

Samerådets president forventer nå at finske myndigheter tar dommen fra Tingretten i Lapplands len til etterretning, og anerkjenner samenes rettighet til å utøve sin kultur og fiske på tradisjonelt vis. 

 

Hun forventer også dommen bevisstgjør finske myndigheter framover, selv om det er forventet at myndighetene vil anke dommen til Høyserett. 

 

Tingretten i Lapplands len frikjente de fire samiske fiskerne på alle punkter. Fiskerne var anklaget for å ha fisket ulovlig i sideelvene Utsjoki og Vetsikkojoki i fjor. I dommen fastslår tingretten at fiskeriloven, som ble endret for noen år siden, bryter med internasjonale menneskerettighetsavtaler som Finland er forpliktet til å følge, og som sikrer samene som urfolk rett til å utøve sin kultur. 

 

Tingretten sier videre at fiskerne som var anklaget for ulovlig fiske i Vetsikkojoki, ikke har brutt loven, da de har rett til å fiske i elva. I dommen heter det at fisket er en del av de tiltaltes nedarvede samiske tradisjoner i Vetsikkojoki. I dommen heter det også at gyteforholdene til laksestammen i Vetsikkojoki er stabil. 

 

Tingretten frikjente også fiskeren som var anmeldt for ulovlig fiske med garn i Utsjoki i fredningsperioden. Tingretten i Lapplands len uttaler at myndighetene innskrenket det tradisjonelle samiske garnfisket ved å forkorte laksefiskeperioden i Utsjoki i august. I dommen heter det at denne innskrenkningen av samenes tradisjonelle fiske er i strid med den finske grunnloven paragraf 17. Tingrettenslår fast at det i Utsjoki ikke er behov for innskrenkninger i fisket i august. 

 

I følge Tingretteni Lapplands len bryter fiskeriloven med både den finske grunnloven og samenes urfolksrettigheter som er anerkjent gjennom menneskerettighetsavtaler. 

 

Samerådets president Åsa Larsson Blind anbefaler finske myndigheter å studere dommen nøye, og forventer at regjeringen nå på nytt tar en grundig vurdering av Tanaavtalen som er inngått mellom Finland og Norge. Samerådet har tidligere kritisert denne avtalen, da den bryter med samenes fiskerirettigheter i Tanavassdraget og dermed også med bestemmelser i internasjonale menneskerettighetskonvensjons.