Arkiv

Samerådet informerer om at Norge trosser FNs rasediskrimineringskomité

Samerådet informerer FNs medlemsstater, EU og Europarådet om at Norge trosser FNs rasediskrimineringskomité (CERD) om å stanse byggingen av et vindkraftverk innenfor det tradisjonelle territoriet til Åarjel Njaarke Sijte/Sør-Fosen reinbeitedistrikt.

Den 21. desember 2018 kunngjorde Norge offisielt at staten ignorerer en beslutning fra FNs komité for avskaffelse av rasediskriminering (CERD) om å stansebyggingen av et vindkraftverk innenfor det tradisjonelle territoriet til Åarjel NjaarkeSijte/Sør-Fosen reinbeitedistrikt. Beslutningen om midlertidig stans av anleggsarbeidet ble vedtatt av rasediskrimineringskomiteen 10. desember 2018 i henhold til regel 94 (3) i CERDs forretningsorden.

 

President i Samerådet, Åsa Larsson Blind, er overrasket over mangelen på respekt overfor et sentralt FN-organ som Norge viser ved å trosse beslutningen til FNs rasediskrimineringskomité.

 

-Det er ikke bare skuffende, men også avslørende at Norge velger å ignorere CERDs beslutning,og tillater at anleggsarbeidetmed vindkraftutbyggingen fortsetter på Storheia i Fosen. Dette står i sterk kontrast til bildet som Norge liker å framstille av seg selv som en stat som tror på lovog ordenog respekt for menneskerettighetene,sier Samerådets president, Åsa Larsson Blind.

 

I et brev som sendes til FN-delegasjonene fra alle medlemsstater som har ratifisert den internasjonale konvensjonen om avskaffelse av alle former for rasediskriminering (ICERD), EU og Europarådet i dag, informerer Samerådet mottakerne om at Norge har valgt å trosse en beslutning truffet av FNs traktatorgan.

 

-Ved å ignorere CERDs beslutning gjør Norge ikke bare det klart at det bare respekterer menneskerettighetene når disse ikke er i konflikt med Norges egne interesser, men oppfordrer i tillegg til ikke å respektere FNs traktatsystem, skriver Blind.

 

Utbyggingen av vindkraftverket i Fosen i Trøndelag vil påføre store skader på det samiske reinbeitedistriktet i Sør-Fosen, og vil frata dets medlemmer muligheter til å opprettholde sin bærekraftige levemåte, tradisjonell reindrift, som er bærebjelken i sørsamenes kulturelle identitet. Samerådet har bistått Åarjel Njaarke Sijte/Sør-Fosen reinbeitedistrikt i arbeidet med en klage til FNs rasediskrimineringskomité (CERD) om vindkraftutbyggingen i Fosen.