Arkiv

Uttalelse om Arctic Railway

Samerådet kan ikke akseptere at prosjektet videreføres med de alvorlige konsekvensene prosjektet vil påføre samiske næringer og samisk kultur.

 

Samerådet er kjent med at samferdselsministrene i Finland og Norge er enige om å videreføre utredningen av Arctic Railway-prosjektet for å danne et beslutningsgrunnlag for bygging av en jernbane fra Rovaniemi i Finland til Kirkenes i Norge. Ifølge presseoppslag ønsker myndighetene i de to landene å realisere jernbaneprosjektet av hensyn til utvikling av industri og turisme, og for å opprette en transportforbindelse til Sentral-Europa og Asia.

 

Samerådet er av den oppfatning at myndighetene i Finland og Norge er i ferd med å tvinge gjennom en stor industriell utvikling på det samiske folks tradisjonelle territorium uten å respektere samiske interesser og representative organer på en forsvarlig måte. Bevaring av reindrift, tradisjonell arealbruk og tradisjonelt samisk land er overlevelsesgrunnlaget for samisk språk og kultur. Arctic Railway vil forårsake store inngrep på og fragmentering av store og viktige samiske reinbeiteområder og naturområder. En jernbane vil ha store negative konsekvenser for reindriften, andre naturbaserte næringer og hele den samiske kulturen. En manglende oppfyllelse av samenes rett til å delta i beslutningsprosessen av et industriprosjekt av slike dimensjoner er etter vår mening et klart brudd på internasjonal folkerett. Prosessen med Arctic Railway vil frata det samiske folket grunnleggende rettigheter både når det gjelder landrettigheter og kulturen og språket som helhet.

 

Samerådet viser til de alvorlige bekymringene som representanter for de berørte samiske reinbeitedistriktene uttrykker. Begge de ulike traséalternativene til Arctic Railway, det være seg på østsiden eller vestsiden av Enaresjøen, ville kutte tvers gjennom viktige reinbeiteområder og flytteruter. Dette vil ha konsekvenser for lønnsomheten og overlevelsen til reindriften i hele området fra Rovaniemi i Finland til Kirkenes i Norge. Det har derfor avgjørende betydning å foreta en vurdering av Arctic Railways store negative konsekvenser både for den tradisjonelle samiske reindriftsnæringen, og på jakt, fiske og høsting av naturressurser som alle danner grunnlaget for samisk kultur.

 

Samerådet kan ikke akseptere at prosjektet videreføres med de alvorlige konsekvensene prosjektet vil påføre samiske næringer og samisk kultur.

 

Samerådet støtter kravet fra sametingene i Finland og Norge og Samisk Parlamentarisk Råd om at det må utarbeides en konsekvensanalyse som tar for seg de kulturelle, sosiale, økonomiske og miljømessige konsekvensene Arctic Railway-prosjektet vil ha for Sápmi.  

 

Samerådet ber samferdselsministrene i Finland og Norge om omgående å igangsette en utredning av de kumulative konsekvensene av allerede eksisterende inngrep, slik de berørte samiske reinbeitedistriktene har krevd i forbindelse med den regionale planleggingsprosessen for arealbruk. Myndighetene må gjennomføre denne konsekvensutredningen i samråd, samarbeid og gjensidig forståelse med samiske interessenter og sikre tilstrekkelig økonomiske ressurser til arbeidet.

 

Videre ber Samerådet ministrene om å gjennomføre konsultasjoner med relevante samiske rettighetshavere og sametingene i Finland og Norge for å sikre at samiske rettigheter og behov blir ivaretatt på et tidlig stadium før beslutninger skal fattes. Det er viktig at de ansvarlige myndighetene gjennomfører konsultasjonene i god tro for å oppfylle samenes rett til fritt og informert forhåndssamtykke.

 

Samerådet, som representerer ni samiske hovedorganisasjoner i alle fire land der samene bor, vil holde en tett dialog med interessenter, samiske rettighetshavere og sametingene i Finland og Norge.

 

Samerådet har avholdt et dialogmøte i Inari 21. september 2018 der representanter for de berørte reinbeitedistriktene, samiske organisasjoner og andre interessenter, samt sametingene i Finland, Norge og Sverige oppfordret Samerådet til å gi denne uttalelsen.