Om Samerådet

Samerådet är samernas gemensamma ideella, kulturpolitiska och politiska institution som är verksam i Norge, Sverige, Ryssland och Finland som en samarbetsorganisation för samiska organisationer. Sen inrättande år 1956 har Samerådet arbetat aktivt med samepolitiska strävanden. Samerådet är en av världens äldsta urfolksorganisationer.    

Samerådets verksamhet baseras på beslut, uttalanden, deklarationer och politiska program från Samekonferensen.

Samerådets huvudmål är att främja samiska rättigheter och intressen som rör samerna i de fyra länderna som bebos av samer. Samerådets mål är att bevaka samernas intressen som ett folk, att stärka samernas samhörighet över landsgränserna och att arbeta för att samerna också i framtiden ska bli accepterade som ett folk vars kulturella, politiska, ekonomiska och sociala rättigheter ska bli säkrade genom de olika ländernas lagar och genom avtal mellan de olika länderna och de samiska organisationerna. Samerådet deltar i internationella processer om frågor som rör urfolk, mänskliga rättigheter, Arktis och miljö.

För att uppnå sina mål gör Samerådet uttalanden samt ger förslag i frågor som rör samiska näringar, rättigheter, språk och kultur, och speciellt i frågor som berör samer i flera länder.    

Samerådets råd sammanträder ungefär två gånger per år för att utreda den rättsliga och kulturella situationen för samer och andra urfolk. Arbetsutskottet och sekretariatet är rådets verkställande organ. Samerådets arbete i specialområden utförs via de olika avdelningarna. Samernas kulturella samarbete sköts av en kulturnämnd. Nämndens mål är att öka kunskapen om samisk kultur, främja kulturinstitutioner och Samerådets samarbete, samt dela ut kulturstöd.    

Samerådet finansierar sin verksamhet genom stöd. Samerådet leds av en ordförande två år åt gången.