Samernas 20. konferanse

Samenes 20. konferanse ble avholt i Murmansk 2.-4. mai. Temaet for Samekonferansen Sápmi 2053 - Samisk kultur i møte med økende industriutvikling - reiste svært sentrale spørsmål for det samiske samfunnet. Konferansen ga samene i fire land en unik mulighet til å møtes for å drøfte saker som er felles for samene som folk. Konferansen vedtok Kuellnegk Neark deklarasjonen og sju resolusjoner reist av delegasjonene fra medlemsorganisjonene. Deklarasjonen og resolusjonene danner grunnlaget for Samerådets politikk for de kommende fire år. Dette utgjør mandatet for Samerådets aktivitet på den internasjonale arena: i FNs menneskerettighets-mekanismer, Arktisk råd og i Samerådets kulturarbeid. Konferansen er også en arena der de riksdekkende samiske organisasjonene møtes for å diskutere, dele erfaringer og utvikle politikk. Erfaringene og resultatet blir tatt med tilbake til organisasjonene og inspirerer deres daglige virksomhet. 

Hovedtemaet Sápmi 2053 - Samisk kultur i møte med økende industriutvikling ble belyst og diskutert spesifikt på et dagsseminar. Inviterte innledere presenterte problemstillinger rundt hvordan det samiske folk skal bevare sin identitet og kultur gjennom stadig økende fokus på nordområdene, industriutvikling og utvinning av ikke-fornybare ressurser på tradisjonelle samiske områder. Utfordringer i forhold til spørsmålet om hvem som er same og hvem som kan stemme på, og stille til, Sametingsvalg der Sameting er etablert, ble også diskutert.

Samerådet har to medlemsorganisasjoner på russisk side. Murmansk og omegn sameforening (OOSMO) var vertskap for konferansen og de sto for kulturprogrammet under konferansen. Ungdomsforeningen Sam Nurasj stilte med assistenter for den praktiske gjennomførignen av selve konferansen.

 

Samekonferensens beslutninger

Samekonferansen nedsatte en valgkomité og to arbeidsgrupper, en for resolusjoner og en for deklarasjonen. Resolusjonskomiteen behandlet resolusjonene som ble lagt frem under konferansen. Et utkast til Kuellnegk Neark Deklarasjonen utarbeidet Samerådets avdelingsledere, ble presentert for konferansen. Deklarasjonskomiteen behandlet  forslag til tillegg og endringer som kom frem under konferansen. 

Samekonferansen vedtok syv resolusjoner om følgende tema:

 • Psykososial helse
 • Diskriminering av samer
 • Barents samarbeidet
 • Sametingenes valgperioder
 • Samisk ungdom og tradisjonelle næringer 
 • Rovdyrsproblematikk i reindriftsområdene
 • Mellomstatlige forhandlinger (om grense-elver) 

Deklarasjonen omhandler følgende tema: 

 • Industriell aktivitet i Sápmi
 • Samisk identitet
 • Klimaendringer og miljø
 • Samiske tradisjonelle næringer

Här hittar du alla dokument från konferensen >>

To top